Warli پلتفرم ارزش آفرینی و مدیریت فردی و کسب و کار برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸سال است. دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های علمی مدرسه که موجب ارتقاء سواد علمی آنان می‌شود با استفاده از شش دوره به ارتقاء سایر سواد های بین المللی خود کمک می کنند تا طبق اصول سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد به آینده ای بهتر نزدیک شوند تا :

  • حس ارزشمندی
  • فرهنگ مصرف اقتصادی
  • استفاده ازتکنولوژی آموزشی
  • مسئولیت شهروندی
  • فرهنگ سلامت
  • آشنایی با ارزش مجازی
  • در ایشان نمو پیدا کند و با هم فردایی بهتر بسازیم.