کارگاه آموزش کسب و کار نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال

295,000 تومان

هدف اصلی از این کارگاه آماده سازی نوجوانان برای ارتباط با محیط واقعی و همچنین افزایش عزت نفس و خودباوری آنان است.

این کارگاه در تاریخ  ۳ و ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

30 در انبار

کارآفرینی نوجوانان
کارگاه آموزش کسب و کار نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال

295,000 تومان