کارگاه آموزش کسب و کار کودکان ۶ تا ۱۱ سال

295,000 تومان

هدف اصلی از این کارگاه آماده سازی کودکان  برای ارتباط با محیط واقعی و همچنین افزایش عزت نفس و خودباوری آنان است.

این کارگاه در تاریخ  ۳ و ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

30 در انبار

سواد مالی
کارگاه آموزش کسب و کار کودکان ۶ تا ۱۱ سال

295,000 تومان