شخصیت شناسی کسب و کار

248,000 تومان 219,000 تومان

کارگاه شخصیت شناسی کسب و کار

یکروزه به همراه تست های شخصیت شناسی و روانشناسی و مشاوره

کارگاه در روز های زیر برگزار می گردد. هنگام ثبت نام به ترتیب کارگاه ها تکمیل می شود.

۲۲ آبان ۱۳۹۹

۶ آذر ۱۳۹۹

۲۰ آذر ۱۳۹۹

شخصیت شناسی کسب و کار

248,000 تومان 219,000 تومان