کاربر گرامی؛ ورودلطفا برای هر سوال یک گزینه را انتخاب کنید.

1- شناختن من
2- من
3- معمولا
4- روابط دوستانه من
5- می توانم به طور نامحدود
6- در صحبت کردن با دوستانم
7- معمولا
8- وقتی غریبه ها به من توجه می کنند
9- عادت دارم
10- اغلب
11- وقتی با گروهی از افراد هستم معمولا ترجیح می دهم
12- در بین دوستانم
13- در یک محفل اجتماعی
14- در میهمانی ها
15- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
16- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
17- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
18- در یک مهمانی دوست دارم
19- هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودم هستم
20- در یک گروه بزرگ اغلب
21- زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنم ترجیح می دهم
22- افرادی که تازه با من آشنا می شوند می توانند بگویند به چه چیزی علاقه دارم
23- معمولا منظورم
24- وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنم
25- وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارم که باید گفته شود
26- ترجیح می دهم در نظر مردم
27- هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن
28- اگر معلم باشم ترجیح می دهم
29- معمولا ---------- راحت تر ارتباط برقرار می کنم
30- در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهم
31- در شیوه ی زندگی ام ترجیح می دهم
32- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
33- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
34- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
35- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
36- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
37- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
38- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
39- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
40- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
41- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
42- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
43- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
44- کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
45- وقتی می خواهم در همسایگی خود برای مسائلی مانند زلزله کمک جمع آوری کنم
46- کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
47- در تصمیم گیری ‚ بیشتر
48- هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارم
49- احساس می کنم که ----------- عیب بدتری به شمار می آید؟
50- کدام جمله جالبتر است اگر بخواهید کاری را انجام دهید؟
51- کدامیک ضعف و نقص بزرگتری است؟
52- احساس می کنم -------------- عیب بدتری به شمار می آید
53- معمولا
54- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
55- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
56- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
57- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
58- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
59- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
60- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
61- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
62- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
63- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
64- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
65- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
66- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
67- بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
68- به طور طبیعی
69- برای انجام یک کار ‚
70- هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده من را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه ام می کند
71- مطابق برنامه عمل کردن
72- هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود
73- اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهم
74- ترجیح می دهم
75- معمولا
76- فکر می کنم که داشتن یک برنامه روزانه
77- وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارم، مایلم
78- اغلب
79- در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسم
80- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
81- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
82- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
83- کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
84- به طور کلی ترجیح می دهم
85- وقتی برای یک روز جایی می روم. ترجیح می دهم
86- در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهم
87- معمولا