کاربر گرامی؛ ورودتست هوش هیجانی بهتون کمک میکنه که بتونید رابطه هاتون رو مدیریت کنید این همون توانایی کنترل احساسات و هیجانات شماست و با این هوش میتونید فکرتون و کارهاتون رو خردمندانه مدیریت کنید. بعد از اینکه نتیجه تست رو دیدی میتونی روی توانایی هات و رشد اونها تمرکز کنی.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
1. به نظر من براي غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.
2. لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
3. شغلی را ترجیح میدهم که من تصمیم گیرنده باشم.
4. میتوانم بدون تنش و اضطراب زیاد، با مشکلات مقابله کنم.
5. میتوانم براي معنی دادن به زندگی، تا حد امکان تلاش کنم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
6. نسبت به هیجاناتم آگاهم.
7. سعی میکنم بدون خیالپردازي، واقعیت امور را در نظر بگیرم.
8. به راحتی با دیگران دوست میشوم.
9. معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.
10. بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
11. کنترل خشم برایم مشکل است.
12. شروع دوباره، برایم سخت است.
13. کمک کردن به دیگران را دوست دارم.
14. به خوبی میتوانم احساسات دیگران را درك کنم.
15. هنگامی که از دیگران خشمگین میشوم، نمیتوانم با آنها در این مورد صحبت کنم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
16. هنگام رویارویی با یک موقعیت سخت، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع آوري کنم.
17. خندیدن برایم سخت است.
18. هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.
19. میتوانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.
20. در چند سال گذشته کمتر کاري را به نتیجه رسانده ام.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
21. به سختی میتوانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.
22. دیگران نمیفهمند که من چه فکري دارم.
23. به خوبی با دیگران همراهی میکنم.
24. به اغلب کارهایی که انجام میدهم خوش بین هستم.
25. براي خودم احترام قائل هستم

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
26. عصبی بودنم مشکل ایجاد میکند.
27. به سختی میتوانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.
28. کمک به دیگران، مرا کسل نمیکند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.
29. دوستانم میتوانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.
30. میتوانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
31. هنگام مواجه با یک مشکل، اولین کاري که انجام میدهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.
32. فرد بانشاطی هستم.
33. ترجیح میدهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.
34. احساس میکنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.
35. از کارهایی که انجام میدهم راضی نیستم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
36. به سختی میفهمم چه احساسی دارم.
37. تمایل دارم با آنچه در اطرافم میگذرد رو به رو نشوم و از برخورد با آنها طفره میروم.
38. روابط صمیمی با دوستانم براي هر دو طرفمان اهمیت دارد.
39. حتی در موقعیتهاي دشوار، معمولا براي ادامه کار انگیزه دارم.
40. نمیتوانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
41. دیگران به من میگویند هنگام بحث، آرام تر صحبت کنم.
42. به آسانی با شرایط جدید سازگار میشوم.
43. به کودك گمشده کمک میکنم، حتی اگر همان موقع جاي دیگري کار داشته باشم.
44. به اتفاقی که براي دیگران می افتد توجه دارم.
45. نه گفتن برایم مشکل است.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
46. هنگام تلاش براي حل یک مشکل، راه حلهاي ممکن را در نظر می آورم، سپس بهترین را انتخاب میکنم.
47. از زندگی ام راضیم.
48. تصمیم گیري برایم مشکل است.
49. میدانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.
50. هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمیکند.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
51. از احساسی که دارم آگاهم.
52. در تصورات و خیال پردازي هایم غرق میشوم.
53. با دیگران رابطه خوبی دارم
54. معمولا انتظار دارم مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی چنین نمیشود.
55. از اندام و ظاهر خود راضی هستم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
56. کم صبر هستم.
57. میتوانم عادات قبلی ام را تغییر دهم.
58. اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، اینکار را انجام میدهم.
59. نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.
60. میتوانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
61. هنگامی که غرق در یک کار می شوم، به سختی میتوانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیري کنم.
62. اهل شوخی هستم.
63. در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام.
64. رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.
65. حتی الامکان کارهایی را به عهده میگیرم که برایم لذت بخش اند.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
66. حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم.
67. تمایل به مبالغه گویی دارم.
68. به نظر دیگران من فردي اجتماعی هستم.
69. به توانایی ام براي مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.
70. از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
71. بدجوري خشمگین میشوم.
72. معمولا تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است.
73. می توانم احترام دیگران را حفظ کنم.
74. دیدن رنج دیگران برایم سخت است.
75. به نظر دیگران من نمیتوانم احساسات و افکارم را بروز دهم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
76. هنگام رو به رو شدن با شرایط دشوار، سعی میکنم در مورد راه حلهاي ممکن فکر کنم.
77. افسرده هستم.
78. فکر میکنم من به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.
79. مضطرب هستم.
80. در مورد آنچه میخواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
81. به سختی میتوانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم
82. به سختی میتوانم احساساتم را بیان کنم
83. با دوستانم رابطه صمیمی برقرار میکنم.
84. قبل از شروع کارهاي جدید، معمولا احساس میکنم شکست خواهم خورد.
85. هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.

راهنمای آزمون

1. کاملا مخالفم     2. مخالفم     3. تا حدودی موافقم     4. موافقم     5. کاملا موافقم
مدرسه کسب و کار کودکان و نوجوانان وارلی
86. هنگام عصبانیت زود از کوره در میروم.
87. اگر مجبور به ترك خانواده ام باشم، سازگاري برایم دشوار خواهد بود.
88. به نظر من پایبندي یک شهروند به قانون مهم است.
89. از جریحه دار کردن احساسات دیگران خودداري میکنم.
90. مشکل میتوانم از حق خودم دفاع کنم