آزمون ها برای شناخت استعداد دانش آموزان، شناخت شخصیت و راهنمای مسیر کودکان و نوجوانان تدوین شده است. این آزمون ها به کودکان و نوجوانان کمک می کند تا بتوانند بهینه تر مسیر رشد خود را طی کنند.